Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden.

Met deze systematiek is er sprake van een tweedeling: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de  MR’en. De informatieoverdracht en communicatie tussen GMR en MR’en zijn  belangrijke aandachtspunten. 

GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de personeelsleden gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR'en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite www.infowms.nl. 

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:

Dhr. Chr. Eulenpesch (ouder)

Vice-voorzitter/secretaris:

Dhr. B. Klerken (leerkracht)

 

E: gmr@kerobei.nl

T: 077-8880643

 

Leden:

Mevr. J. van Heugten (leerkracht)

Dhr. M. Lenders (leerkracht)

Mevr. V. Quicken (leerkracht)

Dhr. W. Bosch (ouder)

Dhr. P. Schreurs (ouder)

Mevr. J. Meems (orthopedagoog, BOC)