Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Schoolorganisatie

Eigenaarschap

De kernwaarde van Kerobei is “eigenaarschap”. In de organisatie van het onderwijs vinden we dat natuurlijk terug. De scholen hebben ieder hun eigen gezicht en geven op hun eigen manier vorm aan het onderwijs zoals dat bij hun specifieke situatie het beste past. De school is dus zelf eigenaar van de ontwikkeling en zorgt op een eigen wijze er voor, dat de missie van Kerobei op de school herkenbaar is.  

De leraar als spil van het onderwijs

De leraar kan het verschil maken in de school! Kennis, competenties en vaardigheden van de leraar bepalen in hoeverre hij/zij in staat is om zorg op maat te bieden aan alle kinderen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Daarin kunnen en mogen leraren verschillen. Elke leraar is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en werkt er aan om de eigen “toolbox” zo goed mogelijk gevuld te krijgen. Het zorgsysteem van de school ondersteunt de leraar om inzicht te blijven houden in de ontwikkeling van het kind en de groep. Daarnaast biedt het zorgsysteem ook inzicht in de ontwikkeling van de school en Kerobei als geheel. 

Het zorgsysteem op het niveau van kind en leraar heeft de volgende kenmerken:

  • de ontwikkeling van alle kinderen wordt nauwgezet gevolgd, met name op de gebieden Rekenen, Spelling, Woordenschat, Lezen, Begrijpend Lezen en Sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • de ontwikkeling van alle kinderen wordt regelmatig besproken in een zogenaamd “analysegesprek” met de leerkracht en de teamleider;
  • de ontwikkeling van elk kind wordt vastgelegd in zowel grafieken (m.n. de leergebieden) als ook in verslagen; tenminste 3x per jaar wordt de ontwikkeling met de ouders besproken en vastgelegd in het zorgsysteem; ook als er tussentijds belangrijke informatie is (bijvoorbeeld van de leerkracht of van de ouders) wordt deze in het zorgsysteem genoteerd;
  • de school kijkt regelmatig of het geboden onderwijs nog aansluit bij de vragen van elk kind; op basis daarvan worden plannen gemaakt voor bijv. teamontwikkeling;
  • elke leraar heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan dat gericht is op de versterking van de kennis, vaardigheden en competenties die van een leraar binnen Kerobei worden verwacht. 

Tot de doelgroep van Kerobei behoren ook kinderen voor wie het, vanwege een geïndiceerde beperking of handicap, minder vanzelfsprekend is dat ze onderwijs volgen op de school “om de hoek”.

Het Managementteam

Elke school heeft een directeur. De directeur heeft aandacht voor het onderwijs, de lesmethoden, de leerresultaten, de relatie met de leraren, ouders en kinderen. De directeur zorgt dat hij of zij weet wat er speelt bij zowel leraren als leerlingen. Behalve de directeur heeft elke school een of meerdere teamleiders, voor onder- en/of bovenbouw. De directeur en de teamleiders vormen samen het Managementteam (MT) van de school. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van het onderwijs op de school. Daarbij is het MT regelmatig in gesprek met leraren en weet wat er nodig is om hen in staat te stellen zorg op maat te bieden aan alle leerlingen.

Normen en waarden

Normen en waarden zijn essentieel in de schoolcultuur. Voor ons is het niet alleen belangrijk dat leerlingen de normen en waarden van de school kennen, maar ook dat ze ervaren dat leraren er naar handelen. Sociaal gedrag, gebaseerd op deze normen en waarden, is een steeds terugkerend onderwerp. Zo helpen bijvoorbeeld leerlingen regelmatig elkaar bij het verwerven van kennis en werken ze vaak in tweetallen of groepjes. Ons onderwijsaanbod is dus gericht op het interactief verwerven van kennis en vaardigheden. Dit moet gerealiseerd worden in een rijke en uitdagende leeromgeving.