Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs op de school ”om de hoek”. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Om te zorgen dat er voor elk kind een zo passend mogelijke plek is in het onderwijs, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband maakt onderlinge afspraken over hoe de diverse schoolbesturen zich inspannen om zoveel mogelijk kinderen verantwoord te kunnen begeleiden op de school ”om de hoek” of, als dat nodig is, in het speciaal (basis)onderwijs. Dus: “gewoon waar het kan, speciaal als het moet”. Hoe het samenwerkingsverband dat doet staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle scholen van Kerobei zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl (klik door naar PO, Primair Onderwijs). Daar vindt u ook het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

 

Zorgplicht

Elke basisschool in Nederland heeft een zogenaamde “zorgplicht”. Dat betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een basisschool naar keuze en dat die school dan samen met ouders en eventuele vorige scholen of voorzieningen (denk aan een peuterspeelzaal, kinderopvang, maar ook aan speciale zorgvoorzieningen en specialisten) in beeld brengt wat het kind op school nodig heeft. De school kan hierbij extern advies inwinnen, bijvoorbeeld bij de aan school verbonden BCO-begeleider of de commissie bovenschoolse ondersteuning. Als de betreffende basisschool zelf passend onderwijs kan bieden, eventueel met extra ondersteuning, dan kan het kind verantwoord worden ingeschreven.

Als de basisschool toch niet voor passend onderwijs kan zorgen, ook niet met extra ondersteuning, dan zorgt de school dat er een passend aanbod komt op een andere basisschool, of dat er een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd waarmee de ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs (Sbo, in onze regio bijvoorbeeld De Lings en De Schans) of speciaal onderwijs (SO, bijvoorbeeld op De Talentencampus Venlo of de Mytylschool). De school meldt de leerling (liefst samen met ouders) aan bij de commissie bovenschoolse ondersteuning. Dat kan via de voorzitter van deze commissie, dhr. Frank Evers, 077‑3968888, frank.evers@kerobei.nl .

Een link naar meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning treft u aan het einde van dit document aan. Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij dhr. Frank Evers of mevr. Sonja van Horck, secretaresse bovenschoolse ondersteuning (077‑3968888, sonja.vanhorck@kerobei.nl).

 

Basisondersteuning en extra ondersteuning op de basisschool

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die de basisschool zelf kan bieden om te zorgen dat het kind zich naar zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen. Denk daarbij aan extra aandacht door de leerkracht, werken met groepsplannen, verlengde instructie, werken met maatjes, extra aandacht van de leerkracht, remediale hulp, etc. Dat geldt ook voor preventieve en licht curatieve interventies voor kinderen met ernstige lees-en spellingsproblemen, dyslexie, ernstige rekenproblemen, gedragsproblemen, etc. Hoe elke school dat doet, kan per school verschillen. U leest dit in het schoolondersteuningsprofiel van elke school (wettelijk verplicht) dat is opgenomen in de schoolgids. 

Soms heeft een kind meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden. De school kan dan een beroep doen op extra ondersteuning uit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Die middelen zijn aan schoolbesturen toegekend. Kerobei kent die middelen vervolgens weer toe aan elke individuele Kerobei-school. Deze zoekt een passende invulling voor kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben. De inzet van extra ondersteuning behoort tot het schoolondersteuningsprofiel van elke school en is te lezen in de schoolgids van de school. Meestal wordt die invulling per scholencluster georganiseerd. Scholenclusters zijn enkele bij elkaar in de buurt liggende scholen die op dit gebied met elkaar samenwerken. Binnen zo’n scholencluster kunnen leraren met speciale taken en expertise worden ingezet, of een ambulant begeleider van een andere stichting. Deze leraar kan over de schouder van school meekijken en advies uitbrengen, maar kan ook daadwerkelijk in de klas meedoen om de leerkracht te ondersteunen met individuele kinderen of met groepjes kinderen te werken. De daadwerkelijke afspraken hierover maken de school en de speciale leraar samen, uiteraard in overleg en in afstemming met de ouders. Als de speciale leraar wat langer bij een kind betrokken is, worden de afspraken vastgelegd in een zogenaamd “ontwikkelingsperspectief” (OPP) van de leerling dat in afstemming met ouders moet worden opgesteld.

Gezamenlijke afspraken zijn er ook tussen Kerobei en de gemeenten waar onze scholen liggen (Venlo, Beesel, Peel en Maas) over de inzet van gezinscoaches op onze scholen om ouders en/of scholen bij te staan als het functioneren van het kind thuis en op school in onderlinge samenhang onder druk staat. Hoe deze gezinscoach door ouders en school kan worden ingeschakeld verschilt per gemeente. De teamleider van de betreffende school kan daarover meer informatie verstrekken.  

 

Plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg nodig. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring wordt door de school van herkomst aangevraagd als blijkt dat die school niet langer in staat is om passend onderwijs te bieden of, als het kind nog niet op school zit, als die school inschat dat de ondersteuningsbehoefte van het kind niet door de school zelf geboden kan worden. De school meldt de leerling dan aan bij de commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei. Al is de school de formele aanvrager, de ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Ouders zullen altijd bij de afweging worden betrokken en er wordt rekening gehouden met de wens van de ouders. In de regel komen ouders, school en de commissie bovenschoolse ondersteuning tot een gezamenlijk gedragen besluit. Maar als dit niet mogelijk is (alleen in het uiterste geval), dan is geldt de wettelijke regeling dat de school ook zonder toestemming van ouders een toelaatbaarheidsverklaring kan aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het advies van de commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei zal dan zwaar wegen. Ouders moeten wel altijd toestemming geven voor aanvullend onderzoek bij hun kind. Bij aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning tekenen de ouders hiervoor.

Een link naar meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning treft u aan het einde van dit document aan.

 

Uitzonderingen: ondersteuning vanuit cluster 1 en 2

Bij het ingaan van Passend Onderwijs zijn er voor cluster 1 (blinde en slechtziende kinderen) en cluster 2 (doof of slechthorend en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) speciale criteria opgesteld. Als een kind aan die criteria voldoet, dan kan er sprake zijn van extra ondersteuning op de basisschool of plaatsing in het speciaal onderwijs voor cluster 1 of 2. De begeleidingsmogelijkheden op de basisschool of de noodzaak voor plaatsing in het speciaal onderwijs van cluster 1 of 2 wordt dus in belangrijke mate bepaald door een commissie van elk cluster zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider van uw school of bij www.visio.org (cluster 1) of www.vituszuid.nl (cluster 2, klik eventueel door naar De Taalbrug). 

 

Tot slot

Zoals elke school in de schoolgids het schoolondersteuningsprofiel heeft opgenomen, zo heeft Kerobei een bestuursondersteuningsprofiel waarin bovenstaande verder is uitgewerkt. Hieronder staat een link naar dit bestuursondersteuningsprofiel. Heeft u nog vragen over Passend Onderwijs op de scholen van Kerobei, neem dan gerust contact op met de teamleider van de school of met dhr. Frank Evers, stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning, 077‑3968888, frank.evers@kerobei.nl

 
Klik hier voor meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning en hun werkwijze.

Klik hier voor het bestuursondersteuningsprofiel.

Wat we hopen nooit te hoeven inzetten maar wat wel belangrijk is, is het Protocol schorsing en verwijdering. Dat treft u hier aan.