Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Kerobei en privacy

Kerobei gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden,

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van leerlingen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk.

 

De vijf vuistregels met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens bij Kerobei zijn:

1.    Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.

2.    Grondslag: verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang.

3.    Dataminimalisatie: bij de verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken; ze staan in verhouding staan tot het doel (= proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt. Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk.

4.    Transparantie: de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het gevoerde IBP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast hebben deze betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

5.    Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken Persoonsgegevens juist en actueel zijn.

 

 

Meer informatie kunt u vinden in het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van Kerobei.