Scholengemeenschap Kerobei
MENU

Minister Slob op werkbezoek bij Kerobei!

Kerobei heeft vorige week het verzoek van Minister Slob gekregen om een bijeenkomst te organiseren voor 10 schoolbesturen uit de provincies Limburg en Brabant. Gisteren, 6 juni zijn we met de Minister en de directeur basisonderwijs van OC&W op het bestuurskantoor van Kerobei in dialoog gegaan over de inhoud van de brochure “De Staat van het Onderwijs 2016-2017”, die op 21 april jl. gepresenteerd is. In de brochure werd o.a. gesteld dat de opbrengsten in het basisonderwijs onder druk staan (vooral waar het gaat om taal en rekenen), de verschillen in opbrengsten tussen scholen groot zijn en dat met name de getalenteerde leerlingen onderpresteren. De Minister wilde van het College van Bestuur van Kerobei weten wat we van de inhoud van de brochure vinden of we oorzaken konden benoemen en welke verbeteringen mogelijk zijn.

 

Als College van Bestuur kunnen we terugkijken op een zinvol, open en plezierig gesprek. We herkennen, evenals de collega-besturen, dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat, maar dat dat vooral veroorzaakt wordt door de context, die te weinig in de brochure tot uiting komt. Het College van Bestuur van Kerobei heeft op hoofdlijnen de volgende context meegegeven aan Minister Slob:

 

Medewerkers binnen Kerobei werken ontzettend hard, met veel passie en betrokkenheid, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en elk kind elke dag graag naar school gaat. De overheid geeft al jarenlang structureel te weinig middelen om enerzijds professionals te binden en te boeien (slechte arbeidsvoorwaarden) en anderzijds aan schoolbesturen om dat te doen wat noodzakelijk is. Hierdoor moet Kerobei personele middelen inzetten om materiële kosten (zoals bv. energie, schoonmaak en licenties) te kunnen betalen.

 

Ondanks dat geeft de overheid in de tussentijd extra majeure opdrachten aan Kerobei, zoals:

  • passend onderwijs met extra administratieve lasten en zorgplicht;opvang van vluchtelingen en kinderen van arbeidsmigranten met taalproblemen en trauma’s. Ook daarmee zijn alle professionals vanuit diezelfde passie aan de slag, in het belang van alle kinderen, maar ze zien en ervaren ook dat de kwaliteit, zeker in bepaalde contexten, onder druk staat. De gevolgen zijn zichtbaar:
  • (leer)opbrengsten staan onder druk;
  • de werkdruk is hoog;
  • het ziekteverzuim blijft hoog;
  • een toenemend aantal kinderen zit thuis;
  • de jeugdzorg als partner functioneert onvoldoende, is overbelast, systemen sluiten niet op elkaar aan;
  • leraren halen de pensioengerechtigde leeftijd niet;
  • het imago van het vak zorgt ervoor dat er te weinig leraren afstuderen.

 

Als finale klap voert voormalig Minister Asscher de Wet Werk en Zekerheid in, ondanks felle protesten vanuit het basisonderwijs, waardoor we te maken krijgen met een toenemend verdelen van kinderen over andere groepen, toenemend aantal groepen dat de volgende dag geen school heeft of andere creatieve oplossingen. Is het dan vreemd dat de opbrengsten dalen?

 

Minister Slob heeft op 6 juni aangegeven die zaken te herkennen en geeft aan dat de extra werkdrukmiddelen, de recente CAO-aanpassing en de aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid al stappen in de goede richting zijn. Er moet nog meer gebeuren op het financiële vlak en de kinderen van nu verdienen ook een aanpak van nu, waardoor veranderingen noodzakelijk zijn.

 

Als College van Bestuur van Kerobei zien we al mooie resultaten daarvan op onze scholen en zijn daar trots op! De professionals hebben vertrouwen van ons als bestuurder en van de Minister nodig. Ze verdienen een overheid die vanuit visie durft te investeren in het basisonderwijs.

 

We hebben aangegeven dat we in een open dialoog mee willen blijven praten met de Minister om in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan passende oplossingen voor deze complexe maatschappelijke uitdagingen.


Meer nieuws

Toelating BS De Regenboog

Het aantal aanmeldingen op BS De Regenboog is hoog. Alle aangemelde 4-jarige leerlingen aannemen zou (op termijn) gaan betekenen dat het aantal leerlingen in een groep te veel worden. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Meer...

Extralent

Extralent biedt vanaf 2007 een oplossing voor kinderen met specifieke hulpvragen. Extralent bestaat momenteel uit 4 groepen. Er is sprake van een daling van het leerlingenaantal. Vanaf komend schooljaar zijn er nog 3 groepen, voor naar verwachting 45...

Sponsoring "Het BeterBoek"

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het VieCuri Medisch Centrum te Venlo. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het...

Bijeenkomst Werkdrukakkoord!

Op 9 februari jl. is door de minister met de bonden een werkdrukakkoord primair onderwijs afgesloten. Daarmee komen er structurele middelen beschikbaar voor de vermindering van de werkdruk en zijn er afspraken gemaakt over de aanpak, de besteding en...

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Na een externe wervingsprocedure is de Raad van Toezicht van Kerobei uitgebreid met twee nieuwe leden. Per direct zijn toegetreden de heer Henk Brauer (lid/beoogd voorzitter) uit Belfeld en de heer Jack Beckers (lid) uit Baarlo. We wensen beide heren...